Medlemskontingent i Norsk Artistforbund

Har du fått faktura fra Norsk Artistforbund (NA)?

Norsk Artistforbund (NA) innførte 10.6.2019 en midlertidig prøveordning der medlemskontingenten skulle bli dekket ved motregning/mellomregning av vederlagsutbetaling (fra foreningen eller andre) Bakgrunnen for å etablere en slik ordning er forankret i våre vedtekter;

§5 Kontingent: ‘Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis. Kontingenten kan trekkes fra vederlagsmidler, sponsormidler el.’ 

Grunnlaget for å spørre medlemmer om å bli med på en ordning med motregning/mellomregning er altså «kan trekkes».

For ordens skyld tar vi med avsnittet i den mailen NA sendte sine medlemmer 10.06.2019

Teksten er forøvrig skrevet av Sæmund Fiskvik i samarbeid med NA.

«Du står i dag oppført som medlem i vårt medlemsregister. Vi oppdaterer nå medlemsoversikten.

NA er på vei over til en modell der medlemmenes kontingent motregnes mot vederlagsutbetaling (fra foreningen eller andre). En slik modell er kjent fra flere andre musikkorganisasjoner som Nopa, FONO og NORA.

Som en midlertidig prøveordning vil vi for 2019`s vedkommende motregne kontingenten mot våre kollektive vederlag fra NORWACO på innkopieringsområdet. Dette vil rent praktisk skje ved at vi avregner et standardvederlag på kr. 400 til alle medlemmer, og så motregner dette mot kontingentkravet, slik at det hele går opp i opp. I praksis skal de enkelte medlemmene dermed ikke innbetale kontingent, og slipper faktura og unngår purringer. Det hele blir mye enklere og mer oversiktlig»

Hvorfor må vi nå sende ut medlemsfakturaer? Når styret nå må gå til det skritt at vi må «nullstille» våre medlemslister og sette arbeidet med motregning/mellomregning på «pause» er dette sterkt beklagelig, men dessverre ytterst nødvendig. Forklaringen er at Gramo har endret sitt fordelingsreglement. Deres revisor nekter å godta våre medlemslister. Det fører til at Gramo nekter å utbetale organisasjonsstøtte til oss. Norwaco har heller ikke utbetalt nok privatkopieringsmidler til NA for inndekning av motregning/mellomregning. Det resulterer i at NA ikke har vederlagsmidler til motregning/mellomregning. NA må motta vederlagsmidler og organisasjonsstøtte for å kunne foreta motregning/mellomregning på kontingenter. NA kan ikke motregne medlemsavgift med midler som ikke finnes. Det ville i så fall være ren svindel.

Midlertidig prøveordning. Forsøket med å innføre en prøveordning ble gjort i samarbeid med Sæmund Fiskvik som ekstern konsulent. Teksten i brevet som gikk ut i 2019 med forespørsel om å godta mellomregning/motregning ble forfattet av ham. NA er svært takknemlige for hans innsats, men arbeidet gav dessverre ikke de resultater eller gjennomslag vi forventet. NA har derfor engasjert tidligere Gramodirektør Martin Grøndahl for å avklare utbetalingsrutiner, samhandling, gode, ryddige og transparente samarbeidsformer mellom Gramo, Norwaco og NA. Viktig er også arbeidet med implementeringen av det nye CRM direktivet fra EU, som også er en del av hans engasjement.

Styret i NA har arbeidet på spreng for å få til en avklaring rundt tildelingsproblematikken med vederlagsmidler fra Norwaco og godkjenning av medlemslister i Gramo. Med håp om en løsning har NA utsatt sin generalforsamling for 2021 flere ganger. Vi arbeider fremdeles med å få til en permanent ordning og håper at forhandlinger vil føre frem. Men vi har måttet iverksette «nullstillingen» av medlemsmassen, slik at det skal bli mulig å drifte NA slik det fungerte før prøveperioden, og i samsvar med det nye CRM direktivet fra EU. NA må forholde seg til realitetene og umiddelbart gjøre endringer som kommer våre medlemmer til gode. ‘Nullstillingen’ av vår medlemsmasse er et uunngåelig resultat av dette. Inntil det foreligger en klar aksept hos Norwaco og Gramo for motregning/mellomregning må vi forholde oss til realitetene og umiddelbart gjøre endringer. Styret vil fremlegge saken på generalforsamling.

Frem til saken er ferdigforhandlet og avklart vil fakturering være gjeldende. NA må forholde seg til de krav Gramos revisor og fordelingsreglement setter for godkjenning av medlemslister. Det er kun godkjente innbetalinger på faktura, Vipps eller nett/website som kan gi gyldig medlemskap.

NA er opptatt av at det ikke skal være tvil om hvem som er betalende og godkjente medlemmer i foreningen. NA styret vil forholde seg til §4 når det gjelder opptak av medlemmer. Vi arbeider med å få laget digitale medlemskort.

Generalforsamling 2021. Årets generalforsamling har dessverre blitt forsinket. En forklaring er at arbeidet med å få godkjent midlertidig prøveordning med motregning/mellomregning ikke har ført frem. Også arbeidet for å få til et tettere samarbeid mellom NORA og NA har vært tidkrevende og vanskelig. Prosessen har nå dessverre stoppet opp. Forklaringen er at styret i NA fremdeles venter på å få innsikt (due diligence) i NORAs økonomi, regnskaper og administrasjon på samme måte som NORA fikk i NAs regnskaper og administrasjon. Styret i NA er fremdeles positive til samarbeid eller sammenslåing og håper at NORA med tiden gir vår forening samme innsikt. Styret arbeider likevel nå med en alternativ løsning.

NA vil presisere at de utsendte fakturaer ikke på noen måte er et krav. Du bestemmer selvfølgelig selv om du vil være med i vår forening.

Med vennlig hilsen fra Styret i Norsk Artistforbund.

 

 

 

Facebook-kommentarer